Cov ntaub ntawv nyob rau hauv Hmoob

Wisconsin cov tsev kawm zej tsoom hauv nroog txoj haujlwm qhib rau npe nkag tau tso cai rau cov niam txiv tuaj thov rau lawv cov menyuam kawm cov tsev kawm hauv nroog dhau ntawm lub tsev kawm uas lawv nyob. Daim ntawv thov yuav muab xa mus ntau dua li peb lub tsev kawm hauv nroog tsis nyob hauv.


 

PI-9413 Transportation Reimbursement Claim Form for the 2014-15 School Year

Information for Parents, Open Enrollment Brochure, 2015-16 School Year
 
Alternative Procedures for Applying for Open Enrollment Brochure, 2014-15 School Year
 
PI 9421 - Alternative Application form for Full-Time Open Enrollment
 
PI 9419 B - Request for Tuition Waiver Due to Move, 2015-16 School Year
 
PI 9419 A - Request for Tuition Waiver Due to Move, 2014-15 School Year 
 
 
 
 
For questions about this information, contact Jennifer Danfield (608) 264-6707